Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ .ΝΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .


Πολύς λόγος γίνεται για το νέο φόρο γονικών παροχών και κληρονομιάς που θέλει να επιβάλει, με αναδρομική ισχύ μάλιστα, η ελληνική κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι η «αναδρομικότητα» του νόμου, θεωρείται βέβαιο, ότι θα κριθεί και είναι αντισυνταγματική. Άλλωστε είναι, πέραν πάσης αμφιβολίας, σίγουρο ότι το νομοσχέδιο εξυπηρετεί μόνο τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του κράτους και όχι την άσκηση οικονομικής πολιτικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Κάτι τέτοιο φυσικά, η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα σήμαινε την επαναπληρωμή του ανίκητου που θα μεταβιβασθεί πέραν των δύο γενεών ειδικά αν η ακίνητη περιουσία του κληροδότη ή του κληρονόμου ξεπερνά τις 300 χιλ. Ευρώ .

Συμβούλιο της Επικρατείας :

Α 2860/2003 (Ολ) Ανίσχυρη, λόγω αντιθέσεως προς το άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος, ρύθμιση νόμου, κατά το μέρος που προσδίδει αναδρομική ισχύ, εκτεινομένη πέραν του προηγουμένου της θεσπίσεώς της οικονομικού έτους, σε φορολογικό καθεστώς Φ.Α.Π., η εφαρμογή του οποίου δύναται να έχει ως συνέπεια την επαύξηση της φορολογητέας αξίας ακινήτων.

ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗΝ !!!

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗΝ !!!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Ε. Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ .


Σε παρόμοια κατάσταση που είχε εκδηλωθεί στο παρελθόν σε κράτος – μέλος της Ένωσης, οικολογική οργάνωση εκδηλώνοντας τις διαμαρτυρίες της προχώρησε σε κλείσιμο των συνόρων για τριάντα (30) ώρες. Το θέμα, με το ερώτημα της «ελεύθερης διακίνησης φυσικών προσώπων και αγαθών» έφτασε στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικό ερώτημα.
Το Δικαστήριο αποφάσισε, κρίνοντας τους σκοπούς αλλά και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της οργάνωσης, ότι αποτελεί θεμιτό τρόπο έκφρασης και αγώνα το κλείσιμο των δρόμων και των συνόρων.
Το δεδικασμένο του Δικαστηρίου, το οποίο αποτελεί υπερισχύουσα εθνική νομοθεσία, ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ τον αγώνα των αγροτών εφόσον, αυτός βασίζεται στη διασφάλιση δίκαιων αιτημάτων και θα είναι ανάλογος, ποιοτικά και ποσοτικά, με το ύψος, την αναγκαιότητα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.
Με απλά λόγια, αν οι αγρότες διαδηλώνουν με αιτήματα την άμεση εφαρμογή των κοινοτικών οριζομένων και όσων δικαιούνται σε αυτά τα πλαίσια, επιδοτήσεις κτλ., τα οποία το Κράτος παρακρατεί για δυσανάλογο χρόνο απονομής, (διάθεση σε εύλογο χρόνο) , πράγμα το οποίο τους θέτει σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, τότε τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια του Δικαστηρίου τηρούνται πλήρως.
Επομένως, η επιστολή του Βούλγαρου Πρωθυπουργού πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή στα νομικά πλαίσια που ορίζει η απόφαση του Δικαστηρίου και συνεπώς να «πέσει» στο κενό.
ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ :

Απόφαση της 12-6-2003, C-112/00, Schmidberger
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Περιορισμοί προερχόμενοι από συμπεριφορά ιδιωτών: διαδήλωση οικολογικής οργανώσεως, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διασυνοριακής κυκλοφορίας επί τριάντα ώρες. Η παράλειψη κράτους μέλους να απαγορεύσει τη διαδήλωση συνιστά, κατ΄ αρχήν, μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς επιβολή ποσοτικού περιορισμού, υπό την έννοια των άρθρων 28 και 29 (πρώην 30 και 34) της Συνθήκης. Η παράλειψη αυτή δεν αντίκειται, εν τούτοις, στις ανωτέρω διατάξεις της Συνθήκης, διότι, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε (μεμονωμένη διαδήλωση, περιορισμένη χρονικώς και τοπικώς, για την οποία οι διοργανωτές είχαν ενημερώσει προηγουμένως τις αρχές), πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσμα σταθμίσεως μεταξύ, αφ΄ ενός μεν της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων συνδεομένων με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, αφ΄ ετέρου δε της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων συνδεομένων με την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι (άρθ. 10 και 11 ΕΣΔΑ). λαμβανομένης υπ΄ όψη της αρχής της αναλογικότητας και της ευρύτητος των περιθωρίων εκτιμήσεως που πρέπει να αναγνωρισθεί συναφώς στις αρχές των κρατών μελών, παρίσταται ως εύλογη η κρίση της αρμόδιας εθνικής αρχής, κατά την οποία ο σκοπός, τον οποίο θεμιτώς επεδίωκαν οι διαδηλωτές, δεν μπορούσε να επιτευχθεί με τρόπο λιγότερο βλαπτικό για τις ενδοκοινοτικές ανταλλαγές.
ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ! ! !